Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

Głosowanie zakończone

Polski Związek Niewidomych (PZN) został utworzony w 1951 r. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, organizacją samopomocową, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie i posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Dnia 10 czerwca 1956 r. powstało samodzielne Koło wojewódzkie Polskiego Związku Niewidomych w Opolu, a w pierwszym kwartale 1957 r. powstał Odział (obecnie Okręg) Opolski PZN, który od 2001 r. posiada osobowość prawną, a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
W skład struktury Okręgu Opolskiego PZN wchodzi 12 Kół terenowych, mających swoje placówki we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego. Od 2010 r. nasz Okręg prowadzi Centrum Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA, które w 2018 r. zmieniło nazwę na Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA, chociaż nadal koncentrujemy się w nim przede wszystkim na rehabilitacji dzieci i młodzieży. Obecnie Centrum to mieści się przy ul. Damrtoa 6/1 w Opolu i posiada pięć pracowni: nauki brajla, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii widzenia oraz czynności dnia codziennego. W pracowniach zgromadzono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć tyfloinformatycznych oraz tyflopedagogicznych z elementami terapii widzenia i elementami integracji sensorycznej, kompensacyjnych, czynności dnia codziennego oraz orientacji w przestrzeni.
Polski Związek Niewidomych jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zrzesza dorosłych i dzieci niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym zarówno z miasta Opola, jak i z terenu całego województwa opolskiego.

Głównymi naszymi celami i działaniami są:
1. Praca na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w Polsce.
2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji:
- osobom niewidomym na temat: rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie (w tym komputerowy) i pomoce dydaktyczne, a także rozwiązywania różnych problemów życiowych;
- rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących, także z dodatkowymi zaburzeniami zdrowotnymi;
3. Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz.
4. Organizacja:
- szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób niewidomych i niedowidzących z zakresu nauki brajla, usprawniania widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera.
5. Zaopatrywanie osób niewidomych i niedowidzących w:
- czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na nośnikach elektronicznych;
- książki ?mówione?.
6. Rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
7. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych. 8. Prowadzenie kampanii promocyjnych, informujących społeczeństwo o specyficznych potrzebach środowisko osób z dysfunkcją wzroku.
8. Podejmowanie działań na rzecz wprowadzania potrzebnych zmian lub uregulowań prawnych dotyczących środowiska osób niewidomych i niedowidzących.
9. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem:
- metody terapeutycznej biofeedback ? metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Polega ona na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych;
- metody Warnkego ? nowoczesna metoda terapii zaburzeń czytania i pisania;
- terapii sensomotorycznej ? redukcja zaburzeń powstałych

Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski
ul. Kościuszki 25/1
45-063 Opole

KRS: 0000067813
tel./fax: 77 442-61-15
tel.: 77 442-61-16,
tel. kom.: 795 155 518
e-mail: pzn_opole@op.pl, dyrektor_pzn_opole@op.pl
Facebook: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski